Kursplan

=====
Dag 01
=====
Översikt över Big Data Business Underrättelser för Criminal Intelligence Analysis

 • Fallstudier från brottsbekämpning - Predictive Policing
 • Big Data adoptionsfrekvens i brottsbekämpande myndigheter och hur de anpassar sin framtida verksamhet runt Big Data Predictive Analytics
 • Nya tekniska lösningar som skottsensorer, övervakningsvideo och sociala medier
 • Använder Big Data-teknik för att minska informationsöverbelastningen
 • Gränssnitt Big Data med äldre data
 • Grundläggande förståelse för möjliggörande teknologier inom prediktiv analys
 • Data Integration & Dashboardvisualisering
 • Bedrägerihantering
 • Business Regler och bedrägeriupptäckt
 • Hotdetektering och profilering
 • Kostnadsnyttoanalys för Big Data implementering

Introduktion till Big Data

 • Huvudegenskaper för Big Data -- Volym, variation, hastighet och sanning.
 • MPP-arkitektur (Massively Parallel Processing).
 • Data Warehouses – statiskt schema, långsamt utvecklande dataset
 • MPP Databases: Greenplum, Exadata, Teradata, Netezza, Vertica etc.
 • Hadoop Baserade lösningar – inga villkor för datauppsättningens struktur.
 • Typiskt mönster: HDFS, MapReduce (crunch), hämta från HDFS
 • Apache Spark för strömbehandling
 • Batch-lämpad för analytisk/icke-interaktiv
 • Volym : CEP-strömmande data
 • Typiska val – CEP-produkter (t.ex. Infostreams, Apama, MarkLogic etc)
 • Mindre produktionsklar – Storm/S4
 • NoSQL Databases – (kolumn och nyckel-värde): Bäst lämpad som analytiskt komplement till datalager/databas

NoSQL lösningar

 • KV Store - Keyspace, Flare, SchemaFree, RAMCloud, Oracle NoSQL Database (OnDB)
 • KV Store - Dynamo, Voldemort, Dynomite, SubRecord, Mo8onDb, DovetailDB
 • KV Store (hierarkisk) - GT.m, Cache
 • KV Store (beställd) - TokyoTyrant, Lightcloud, NMDB, Luxio, MemcacheDB, Actord
 • KV Cache - Memcached, Repcached, Coherence, Infinispan, EXtremeScale, JBossCache, Velocity, Terracoqua
 • Tuple Store - Gigaspaces, Coord, Apache River
 • Objekt Database - ZopeDB, DB40, Shoal
 • Document Store - CouchDB, Cloudant, Couchbase, MongoDB, Jackrabbit, XML-Databases, ThruDB, CloudKit, Prsevere, Riak-Basho, Scalaris
 • Wide Columnar Store - BigTable, HBase, Apache Cassandra, Hypertable, KAI, OpenNeptune, Qbase, KDI

Datavarianter: Introduktion till Data Cleaning nummer i Big Data

 • RDBMS – statisk struktur/schema, främjar inte agil, utforskande miljö.
 • NoSQL – semistrukturerad, tillräckligt med struktur för att lagra data utan exakt schema innan data lagras
 • Datarensningsproblem

Hadoop

 • När ska man välja Hadoop?
 • STRUKTURERAD - Företagsdatalager/databaser kan lagra enorma data (till en kostnad) men påtvinga struktur (inte bra för aktiv utforskning)
 • HALVSTRUKTURERAD data – svår att utföra med traditionella lösningar (DW/DB)
 • Lagerdata = ENORM ansträngning och statisk även efter implementering
 • För variation och volym av data, knäppt på råvaruhårdvara – HADOOP
 • Vara H/W behövs för att skapa ett Hadoop kluster

Introduktion till Map Reduce /HDFS

 • MapReduce – distribuera datoranvändning över flera servrar
 • HDFS – gör data tillgänglig lokalt för beräkningsprocessen (med redundans)
 • Data – kan vara ostrukturerad/schemalös (till skillnad från RDBMS)
 • Utvecklaransvar för att förstå data
 • Programming MapReduce = arbetar med Java (för-/nackdelar), laddar data manuellt till HDFS

=====
Dag 02
=====
Big Data Ekosystem -- Bygga Big Data ETL (Extract, Transform, Load) -- Vilka Big Data verktyg ska man använda och när?

 • Hadoop kontra andra NoSQL lösningar
 • För interaktiv, slumpmässig tillgång till data
 • Hbase (kolumnorienterad databas) ovanpå Hadoop
 • Slumpmässig tillgång till data men begränsningar införda (max 1 PB)
 • Inte bra för ad-hoc-analyser, bra för loggning, räkning, tidsserier
 • Sqoop - Importera från databaser till Hive eller HDFS (JDBC/ODBC-åtkomst)
 • Flume – Streama data (t.ex. loggdata) till HDFS

Big Data Management System

 • Rörliga delar, beräkningsnoder startar/misslyckas :ZooKeeper - För konfigurations-/koordinations-/namntjänster
 • Komplex pipeline/arbetsflöde: Oozie – hantera arbetsflöde, beroenden, seriekedja
 • Distribuera, konfigurera, klusterhantering, uppgradering etc (sys admin) :Ambari
 • In Cloud: Whirr

Predictive Analytics -- Grundläggande tekniker och Machine Learning baserad Business intelligens

 • Introduktion till Machine Learning
 • Att lära sig klassificeringstekniker
 • Bayesian Prediction -- förbereder en träningsfil
 • Stöd Vector Machine
 • KNN p-Tree Algebra & vertikal gruvdrift
 • Neural Networks
 • Big Data stort variabelt problem -- Random forest (RF)
 • Big Data Automationsproblem – Multi-model ensemble RF
 • Automatisering genom Soft10-M
 • Textanalysverktyg-Treeminer
 • Agile lärande
 • Agentbaserat lärande
 • Distribuerat lärande
 • Introduktion till verktyg med öppen källkod för prediktiv analys: R, Python, Rapidminer, Mahut

Predictive Analytics Ekosystem och dess tillämpning i Criminal Intelligence Analysis

 • Teknik och utredningsprocessen
 • Insiktsanalys
 • Visualiseringsanalys
 • Strukturerad prediktiv analys
 • Ostrukturerad prediktiv analys
 • Hot/fraudstar/leverantörsprofilering
 • Rekommendationsmotor
 • Mönsterdetektering
 • Upptäckt av regel/scenario – misslyckande, bedrägeri, optimering
 • Rotorsak upptäckt
 • Sentimentanalys
 • CRM-analys
 • Nätverksanalys
 • Textanalys för att få insikter från utskrifter, vittnesuppgifter, internetprat etc.
 • Teknikstödd granskning
 • Bedrägerianalys
 • Realtidsanalys

=====
Dag 03
=====
Realtid och Scalable Analytics över Hadoop

 • Varför vanliga analytiska algoritmer misslyckas i Hadoop/HDFS
 • Apache Hama- för Bulk Synchronous distributed computing
 • Apache SPARK- för klusterberäkning och realtidsanalys
 • CMU Graphics Lab2- Grafbaserad asynkron metod för distribuerad datoranvändning
 • KNN p -- Algebrabaserad tillvägagångssätt från Treeminer för minskad hårdvarukostnad för drift

Verktyg för eDiscovery och Forensics

 • eDiscovery över Big Data kontra äldre data – en jämförelse av kostnad och prestanda
 • Predictive coding and Technology Assisted Review (TAR)
 • Live-demo av vMiner för att förstå hur TAR möjliggör snabbare upptäckt
 • Snabbare indexering genom HDFS – Datahastighet
 • NLP (Natural Language processing) – produkter och tekniker med öppen källkod
 • eDiscovery på främmande språk -- teknik för bearbetning av främmande språk

Big Data BI för Cyber Security – Få en 360-gradersvy, snabb datainsamling och hotidentifiering

 • Förstå grunderna för säkerhetsanalys -- attackyta, felkonfiguration av säkerheten, värdförsvar
 • Nätverksinfrastruktur / Stort datapipe / Response ETL för realtidsanalys
 • Preskriptiv vs prediktiv – Fast regelbaserad kontra automatisk upptäckt av hotregler från metadata

Samlar in olika data för Criminal Intelligence Analysis

 • Använder IoT (Internet of Things) som sensorer för att fånga data
 • Använda satellitbilder för inhemsk övervakning
 • Använda övervaknings- och bilddata för brottslig identifiering
 • Andra datainsamlingstekniker -- drönare, kroppskameror, GPS-taggningssystem och värmeteknik
 • Kombinera automatisk datahämtning med data som erhållits från informanter, förhör och forskning
 • Forecasting brottslig verksamhet

=====
Dag 04
=====
Fraud prevention BI från Big Data i Fraud Analytics

 • Grundläggande klassificering av bedrägerianalys -- regelbaserad kontra prediktiv analys
 • Övervakad vs oövervakad Maskininlärning för upptäckt av bedrägerimönster
 • Business till företagsbedrägerier, medicinska skadebedrägerier, försäkringsbedrägerier, skatteflykt och penningtvätt

Social Media Analys – Underrättelseinsamling och analys

 • Hur Social Media används av kriminella för att organisera, rekrytera och planera
 • Big Data ETL API för att extrahera sociala mediedata
 • Text, bild, metadata och video
 • Sentimentanalys från sociala medier-flöde
 • Kontextuell och icke-kontextuell filtrering av sociala medier
 • Social Media Instrumentpanel för att integrera olika sociala medier
 • Automatiserad profilering av sociala medier profil
 • Livedemo av varje analys kommer att ges via Treeminer Tool

Big Data Analys i bildbehandling och videoflöden

 • Bildlagringstekniker i Big Data -- Lagringslösning för data som överstiger petabyte
 • LTFS (Linear Tape File System) och LTO (Linear Tape Open)
 • GPFS-LTFS (General Parallel File System - Linear Tape File System) -- lagerlagringslösning för stora bilddata
 • Grunderna i bildanalys
 • Objektigenkänning
 • Bildsegmentering
 • Rörelsespårning
 • 3D-bildrekonstruktion

Biomått, DNA och nästa generations identifieringsprogram

 • Bortom fingeravtryck och ansiktsigenkänning
 • Taligenkänning, tangenttryckning (analys av användarens skrivmönster) och CODIS (kombinerat DNA-indexsystem)
 • Bortom DNA-matchning: använder rättsmedicinsk DNA-fenotypning för att konstruera ett ansikte från DNA-prover

Big Data Instrumentpanel för snabb åtkomst till olika data och visning:

 • Integrering av befintlig applikationsplattform med Big Data Dashboard
 • Big Data ledning
 • Fallstudie av Big Data Dashboard: Tableau och Pentaho
 • Använd appen Big Data för att driva platsbaserade tjänster i Govt.
 • Spårningssystem och ledning

=====
Dag 05
=====
Hur man motiverar Big Data BI-implementering inom en organisation:

 • Definiera ROI (Return on Investment) för implementering Big Data
 • Fallstudier för att spara analytikertid vid insamling och beredning av data – öka produktiviteten
 • Intäktsvinst från lägre kostnad för databaslicensiering
 • Intäktsvinst från platsbaserade tjänster
 • Kostnadsbesparingar genom att förebygga bedrägerier
 • En integrerad kalkylarksmetod för att beräkna ungefärliga kostnader kontra intäktsvinst/besparingar från Big Data implementering.

Steg för steg procedur för att ersätta ett äldre datasystem med ett Big Data System

 • Big Data Färdplan för migration
 • Vilken kritisk information behövs innan man bygger ett Big Data system?
 • Vilka är de olika sätten att beräkna volym, hastighet, variation och sannolikhet för data
 • Hur man uppskattar datatillväxt
 • Fallstudier

Granskning av Big Data Leverantörer och recension av deras produkter.

 • Accenture
 • APTEAN (tidigare CDC-programvara)
 • Cisco System
 • Cloudera
 • Dell
 • EMC
 • GoodData Corporation
 • Guavus
 • Hitachi datasystem
 • Hortonworks
 • HP
 • IBM
 • Informatica
 • Intel
 • Jaspersoft
 • Microsoft
 • MongoDB (tidigare 10Gen)
 • MU Sigma
 • Netapp
 • Operalösningar
 • Oracle
 • Pentaho
 • Platfora
 • Qliktech
 • Kvant
 • Rackspace
 • Revolution Analytics
 • Salesforce
 • SAP
 • SAS Institutet
 • Sisense
 • Software AG/Terracotta
 • Soft10 Automation
 • Splunk
 • Sqrrl
 • Supermicro
 • Tableau Programvara
 • Teradata
 • Tänk Big Analytics
 • Tidemark Systems
 • Treeminer
 • VMware (Del av EMC)

Frågestund

Krav

 • Kunskap om brottsbekämpande processer och datasystem
 • Grundläggande förståelse för SQL/Oracle eller relationsdatabas
 • Grundläggande förståelse för statistik (på kalkylbladsnivå)
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (4)

Relaterade Kategorier