Kursplan

Dag 1

Inledning och förberedelser

  Göra R mer vänliga, R och tillgängliga grafiska användargränssnitt Rstudio Rmjukvara och dokumentation R och statistik Använda R interaktivt En introduktionssession Få hjälp med funktioner och funktioner R kommandon, skiftlägeskänslighet , etc. Ranrop och korrigering av tidigare kommandon Utföra kommandon från eller vidarebefordra utdata till en fil Datapermanens och ta bort objekt

Enkla manipulationer; siffror och vektorer

  Vektorer och tilldelning Vektoraritmetik Generera regelbundna sekvenser Logiska vektorer Saknade värden Teckenvektorer Indexvektorer; välja och ändra delmängder av en datamängd Andra typer av objekt

Objekt, deras lägen och attribut

  Inneboende attribut: läge och längd Ändra längden på ett objekt Hämta och ställa in attribut Klassen för ett objekt

Ordnade och oordnade faktorer

  Ett specifikt exempel Funktionen taply() och ragged arrays Ordnade faktorer

Matriser och matriser

  Arrayer Arrayindexering. Undersektioner av en matris Indexmatriser Funktionen array() Blandad vektor- och matrisaritmetik. Återvinningsregeln
Den yttre produkten av två arrayer
 • Generaliserad transponering av en array
 • Matrix anläggningar Matrix multiplikation
 • Linjära ekvationer och inversion
 • Egenvärden och egenvektorer
 • Singular värdenedbrytning och bestämningsfaktorer
 • Minst kvadratiska passning och QR-nedbrytningen
 • Bildar partitionerade matriser, cbind() och rbind()
 • Sammankopplingsfunktionen, (), med arrayer
 • Frekvenstabeller från faktorer
 • Dag 2
 • Listor och dataramar
 • Listor Konstruera och ändra listor Sammanfoga listor

  Dataramar Att göra dataramar

   attach() och detach()
  Arbeta med dataramar
 • Bifogar godtyckliga listor
 • Hantera sökvägen
 • Manipulation av data
 • Val, delinställning av observationer och variabler Filtrering, gruppering Recoding, transformationer Aggregation, kombinera datamängder Teckenmanipulation, stringr-paket
 • Rläsa data
 • Txt-filer CSV-filer XLS, XLSX-filer SPSS, SAS, Stata,... och andra format data Exportera data till txt, csv och andra format Åtkomst till data från databaser med SQL-språk

   Sannolikhetsfördelningar

  R som en uppsättning statistiska tabeller Undersöker fördelningen av en uppsättning data En- och tvåprovstest

   Gruppering, loopar och villkorad exekvering

  Grupperade uttryck Kontrollsatser Villkorlig exekvering: if-satser Rrepetitiv exekvering: för loopar, upprepa och medan

   Dag 3

  Att skriva egna funktioner

   Enkla exempel Definiera nya binära operatorer Namngivna argument och standardvärden Argumentet '...' Tilldelningar inom funktioner Mer avancerade exempel Effektivitetsfaktorer i blockdesigner Tappa alla namn i en utskriven array Rekursiv numerisk integration

  Omfattning

  Skräddarsy miljön

   Klasser, generiska funktioner och objektorientering
  Statistisk analys i R
 • Linjära regressionsmodeller Generiska funktioner för att extrahera modellinformation Uppdatera anpassade modeller Generaliserade linjära modeller Familjer Glm()-funktionen
 • Klassificering Logistisk Regression
 • Linjär diskrimineringsanalys
 • Oövervakat lärande Huvudkomponentanalys

   Klustringsmetoder (k-medel, hierarkisk klustring, k-medoider)
  Överlevnadsanalys Överlevnadsobjekt i r
 • Kaplan-Meier uppskattning
 • Förtroendeband
 • Cox PH-modeller, konstanta kovariater
 • Cox PH-modeller, tidsberoende kovariater
 • Grafiska procedurer
 • Plotningskommandon på hög nivå Funktionen plot() Visa multivariatdata Visa grafik Argument till plottningsfunktioner på hög nivå
 • Grundläggande visualiseringsgrafer
 • Multivariata relationer med lattice och ggplot-paket
 • Använda grafiska parametrar
 • Lista över grafikparametrar
 • Automatiserad och interaktiv rapportering
 • Kombinera utdata från R med text

   Skapa html, pdf-dokument
    21 timmar

  Antal deltagare  Price per participant

  Vittnesmål (5)

  Relaterade Kurser

  Relaterade Kategorier