Kursplan

Session 1: Strategiskt tänkande

 • Betydelsen av "strategisk"
 • Tre kärnområden i företagsstrategin
 • Process, innehållskontext
 • Process som kopplar samman de tre kärnområdena

Session 2: Utmaningarna av Leadership

 • Management & ledarskap
 • Leadership teorier
 • Förväntningar på ledare och deras personal
 • Identifiera ledaregenskaper
 • Vad gör en bra ledare
 • Inspiration, påverkan och karisma i ledarskap kontra "ensamvargen"
 • Transformationellt ledarskap

Fallstudie/övning

Session 3: Att etablera en vision

 • "Mission" vs "Vision"
 • Varför strategiska planer misslyckas och hur man undviker misslyckanden
 • Enas om en robust vision
 • Behovet av tydlighet och mätbarhet
 • Få buy-in till visionen

Fallstudie/övning

Session 4: Bli strategisk

 • Strategisk planering och tänkande
 • Utveckla tekniker för att tänka strategiskt
 • Communication
 • Identifiera kritiska färdigheter som behövs för att lyckas

Fallstudie/Övning

Stora fallstudieworkshop: Delegaterna kommer att uppmanas i små grupper att komma överens om en plan för att lansera en ny affärs- eller affärsstrategi efter att ha genomfört analys av nuvarande Business miljö och influenser. Planen bör bedöma resurser Aktuell Business Miljö och Influenser mot visionen.

Session 5: Analysera den nuvarande Business miljön och influenserna

 • Externa miljöer
 • Den allmänna miljön
 • Vilka är de viktigaste influenserna
 • Business Produkt-/servicecykler
 • Kundanalys

Fallstudie/övning

Session 6: Analys av resurser

Analyserar organisationen

 • Det holistiska förhållningssättet
 • Siloproblem
 • Tvärorganisationsbedömning
 • Bedömning:
  • Ekonomi, personal, verksamhet, system, stil

Fallstudie/övning

Session 7: Motivation & Change Management

 • Motiverande teori
 • Praktisk motivation
 • Pengar som motivation
 • Byt agenter
 • Motstånd mot förändring
 • DREC-kurvan
 • Tillvägagångssätt för förändringsledning

Fallstudie/övning

Session 8: Fastställande av strategin

 • Förvandla "Vision till verklighet"
 • Skapande av strategisk rörelse
 • Utveckla strategiska alternativ
 • Strategikonsekvenser
  1. Identifiera intressenter
  2. Cross Organisation Buy-in
  3. Potentiella konfliktområden
  4. Motverka invändningar

Fallstudie/övning

Session 9: Projekt och mått på framgång

 • Nya projekt mot Business som vanligt
 • Behovet av KPM:s
 • Mätning närmar sig
 • Använda styrkortsmetoden
 • Viktiga affärsdrivkrafter och spårbarhet
 • Hårda och mjuka mått
 • Etablera ett ramverk för statistik
 • Projektspårning
 • Riskrapportering

Fallstudie/övning

Session 10: Implementeringsprocessen

 • Resursfördelning, strategisk planering och kontroll
 • Planeringsverktyg
 • Mål
 • Uppgifter
 • Communications
 • Resursfördelning
 • Resursegenskaper
 • Bygga laget
 • Projekt mot "Business som vanligt"

Fallstudie/övning

Session 11: Hantera den strategiska förändringen inklusive konflikt Management

 • Behovet av konflikt – är det sunt
 • Konflikt som ett problem
 • Orsakerna till konflikter
 • Hantera, mildra och/eller undvika konflikter
 • Effekten av förändringen och hantering av effekterna
 • Att sälja fördelarna med förändring till organisationen
 • Minimerar nackdelen
 • Håller planen på rätt spår

Fallstudie/övning

Session 12: Utvärdera ditt team

 • Förarbete
 • Personalfiler
 • Arbetsregister
 • Andra kollegor
 • Möten
 • Diskussionsgrupper och forum

Fallstudie/övning: Två delegater kommer att spela rollspelsledare/teammedlem vid ett första möte. Gruppen kommer att debriefa på ett vänligt sätt och diskutera.

Session 13: Att hantera människor

 • Management stilar
 • Beteendestilar
 • Bank kulturell stil
 • Bank- och ledningspolicy
 • Din personliga stil
 • Möten
 • En till en möter
 • Att övervinna motstånd
 • Ta itu med dina egna chefer
 • Säljer problem och utmaningar till ditt team

Fallstudie/övning: Din chef vill att du ska omfördela vissa ansvarsområden. ~den berörda personalen kommer inte att gilla det – de är nervösa för förändringar. Hur kommer du att hantera detta?

Session 14: Communication Färdigheter

 • Olika stilar
 • Företagsstil/Management
 • Muntligt, skriftligt, elektroniskt
 • Uppmuntra tvåvägskommunikation
 • Uppmuntrande esprit de corps
 • Använder "Top-down"-direktiv
 • Att hantera motstånd

Fallstudie/övning: Din föregångare höll teammöten varje vecka men valde att inte leda dem, utan valde istället en senior anställd. Håller du med om detta? Skulle du ändra det? Om så är fallet, hur?

Session 15: Management stilar

 • Läroboksdefinitioner
 • Din föredragna stil
 • Dina institutioners stil, din chefs stil
 • Vad fungerar bäst för din avdelning
 • Vad fungerar bäst för laget

Fallstudie/övning: Tycker du att den kollegiala ledarstilen som gynnas av de flesta managementguruer är den bästa?

Session 16: En chefs roll

 • Övergången från Teammedlem till Supervisor
 • Rollen i att säkerställa att mitt team uppnår teamets mål
 • Se till att teamet kontinuerligt förbättras
 • Hantera hela rollen – tidshantering & effektiv målsättning
 • Leadership 'Närvaro' – ser ut som ledaren
 • Inflytandet av arbetsledarens beteende – på teamet, på varje teammedlem
 • Fokus för den effektiva handledaren

Fallstudie: Du har blivit befordrad före en kollega och vän som uppenbarligen är besviken. Hur ska man hantera detta?

Session 17: Hantera problem

 • Handlar informellt, semi-formellt och formellt
 • Metoder för problemlösning
 • Ta hjälp och vägledning
 • Upplösning
 • Remiss

Fallstudie/övning: Din personal presterar inte eftersom det är för mycket arbete. Din chef håller inte med och säger åt dig att klara dig. Hur hanterar du denna till synes omöjliga brief?

Lektion 18: Motivation

 • Grundläggande motivationsfaktorer
 • Att skapa rätt miljö
 • Morot/pinne tillvägagångssätt
 • Vårdande
 • Beskydd

Fallstudie/övning: Hur skulle du övertala ditt team att arbeta på en helg utan extra belöning?

Session 19: Delegation

 • Konsten att delegera
 • När ska man delegera
 • Övervaka
 • Undviker överdrift
 • Övervakning
 • Vad är handelsfinansiering

Fallstudie: Du har bett din ställföreträdare att förbereda den preliminära budgeten för din institution. Hur övervakar du processen utan att trampa på tårna? När skulle du ta över och hur skulle du hantera detta?

Session 20: Konflikt & Resolution

 • Huvudsakliga orsaker
 • Upplösningsmetoder
 • Involverar ledningen
 • Att hantera utmaningar för din auktoritet
 • Formella förfaranden

Fallstudie: Du ber en junior att utföra en uppgift. De säger att de är för upptagna, men du insisterar. De säger nej igen, offentligt. Hur ska du hantera denna direkta utmaning mot din myndighet?

Session 21: Personalsamtal

 • Betydelse
 • Mål
 • Ersättningsöverväganden
 • Värdering
 • Uppmuntran och vägledning
 • Att hantera svagheter

Fallstudie: Du har blivit ombedd att välja en person för befordran bland två kandidater och berätta resultatet för båda. Hur hanterar du den misslyckade individen?

  35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (6)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier