Förvaltningsstyrning kurser och utbildning

Förvaltningsstyrning kurser och utbildning

Lokala instruktörsledande direktledningskurser i Sverige.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

Kursplaner från Förvaltningsstyrning

KodNamnVaraktighetÖversikt
strapraStrategic Planning in Practice14 timmarDenna kurs har skapats för investerare, företagare, styrelseledamöter, chefer, chefer och analytiker som behöver utveckla strategiska planeringsförmåga. Den är inte avsedd för akademiska ändamål, men för att börja realisera dina drömmar idag.

Kursen fokuserar på strategisk planering för företag där flexibilitet och konstant lärande är det viktigaste. Huvudbetoning är företags- och investeringsstrategi med nuvarande exemplar i verkligheten. Varje kursdeltagare kommer att ha möjlighet att skapa en strategisk plan och lära sig att genomföra den i praktiken.
LeanITLean IT: Applying the Principles of Lean to IT Operations14 timmarNär ett företag börjar en mager omvandling, vare sig det gäller tillverkning, tjänster eller teknik, är IT-avdelningen för ofta borta från bilden Lean IT är ett svar på detta Lean IT är en förlängning av Lean-principerna för informationsteknik (IT), dess principer är att "eliminera avfall" (arbete som inte lägger till något värde för en produkt eller tjänst) I denna instruktörsutbildning lär deltagarna hur man hanterar avfallsproblemet i en IT-organisation Genom täckning av teori, casestudy-aktiviteter och handson-övning med verktyg, metoder och mätvärden, lär deltagarna de kritiska tänkande, analytiska och kommunikativa färdigheter som behövs för att hantera problemet med avfall i IT-verksamheten Genom denna interaktiva process lär deltagarna hur man tillämpar Lean IT-principer och praxis inom sin egen organisation och skapar en kultur med kontinuerlig förbättring av IT I slutet av kursen kommer deltagarna att förstå IT-avdelningens inverkan och roll i en organisations Lean-omvandling I praktiken kommer deltagarna att lära sig att: mäta affärsverksamhet kvantifiera avkastningen på "innovation" bedöma affärsprocesser och identifiera avfall minska driftskostnaderna förbättra kvalitet och prestanda förbättra servicenivåer, hantera förändringar och utnyttja ny teknik upprätthålla kvalitet och stabilitet över tiden gör "Lean thinking" en integrerad del av företaget och varje IT-professionell verktygslåda Publik Chefer och specialister som arbetar i en IT-organisation Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och handson-övning .
grmcfunGovernance, Risk Management & Compliance (GRC) Fundamentals21 timmarKursmål: För att säkerställa att en individ har kärnförståelsen för GRC-processer och förmågor samt kompetensen att integrera styrning, prestationshantering, riskhantering, internkontroll och efterlevnadsaktiviteter Översikt: GRC Grundläggande termer och definitioner Principerna för GRC Kärnkomponenter, praxis och aktiviteter Förhållandet mellan GRC och andra discipliner .
kaizen1KAIZEN7 timmarKAIZEN härstammar från japanska och betyder "kontinuerlig förbättring" Den kan användas både på arbetsplatser och i kontor .
advyldshpAdvisory & Leadership Skills14 timmarKursen är en del av Data Scientist skill sets (Domain: Advisory & Leadership) .
agilekanbanleanManaging Agile Projects with Lean and Kanban21 timmarKursen är skapad för personer som behöver kombinera Agile (särskilt SCRUM), med Lean och Kanban Togather för att hantera sina projekt Det kombinerar världarna av produktdesign och mjukvaruutveckling .
ccarestrCustomer Care Strategy21 timmarEn kundvårdsstrategi spelar en viktig roll för att bygga upp kundnöjdhet, vilket hjälper dig att behålla lojala kunder och öka nivåerna på upprepade affärer Genom god kundservice får du kundens förtroende, förbättrar företagets image och stärker din konkurrensfördel på marknaden Kursen fokuserar på strategier och färdigheter för att bygga upp livslånga kundrelationer genom att utveckla värdefulla och effektiva kundstrategier Nöjda kunder kan genom samtal och berättande bli frivilliga ambassadörer för ditt företag och är mycket troliga att rekommendera dina tjänster till andra Denna workshop hjälper också deltagarna att kommunicera effektivt, lämpligt och tydligt i alla situationer MÅL Utveckla kompetenser inom professionell kundvård Öka effektiviteten i kommunikationen med kunderna Att uppnå kunskapen om hur man kommer till de underliggande behoven och förväntningarna hos kunderna Bygga starka och hållbara relationer med kunder Utöka den positiva bilden av företaget på marknaden Identifiera, minska och övervinna invändningar och hinder Lär dig om personligheter och kommunikationspreferenser när du arbetar med kunder Establsihing förmågan att skapa en öppen miljö för kommunikation Utveckla färdigheter för att kommunicera tydligt och effektivt Identifiera hinder för effektiv kommunikation Mastering kroppsspråk och icke-verbal kommunikation METODER Rollspel Självbedömningstest Övningar i grupper Enskilt arbete Övningar Föredrag diskussioner LÄRA UTGÅNGAR Efter avslutad kurs kommer deltagarna att kunna: Anta en fokuserad kundvårdsstrategi Identifiera viktiga kundproblem Bygg den professionella bilden av företaget Anpassa till specifika kundbeteendestilar Öka kundlojaliteten genom exceptionell kundservice Utveckla kommunikationsförmåga med kunder Använd tekniker för att skapa relationer Utveckla en personlig handlingsplan för att förbättra kundservicekunskapen Visa gester av generositet och högkvalitativ kundvård Använd tekniker för att hantera svåra situationer Erkänn barriärer för leverans av enastående kundservice .
csrCorporate Social Responsibility Fundamentals7 timmarFå förståelse och insikter i värdet av att investera i företagens sociala ansvar, filantropi och hållbarhet Utbildningen sker i en interaktiv form och innehåller ett antal fallstudier .
strageticthinkingStrategic Thinking21 timmarStrategisk tänkande refererar till processen att tänka genom problem och situationer genom en stor bildlinse, med tanke på konsekvenserna av olika handlingar, och handlar sedan på den mest ideala strategin för övergripande affärssucces Goda strategiska tänkare ser på utmaningar och möjligheter analytiskt och anser dem inom ramen för ett företags vision och mål Oavsett om det används av en strategichef som överväger hur man fördelar en investering eller en affärsutvecklare som utvärderar möjligheten att expandera till en ny marknad är strategiskt tänkande en färdighet som kan läras, praktiseras och förfinas Strategiskt tänkande ger chefer tydligheten och kanten som behövs för att fatta bättre beslut och kontinuerligt flytta sina företag i rätt riktning I den här kursen går vi till nya chefer genom de viktigaste begreppen strategiskt tänkande, vilket sätter teorin i praktik genom uppgiftsbaserade aktiviteter baserade på reallife-fall Deltagarna får en unik möjlighet att lära sig nya sätt att tänka, genomföra nyckelkoncept för att lösa problem, reflektera över hur dessa principer gäller för sitt eget arbete, och lyssna på och dela sina egna perspektiv med sina instruktörer och klasskamrater Publik Junior till midlevel chefer Kursen är inriktad på affärsutveckling och strategitekniker Kursens format Deltagarna kommer att få en bigpicture förståelse för vad som driver sin verksamhet och hur deras roll inom organisationen bidrar till företagets mål, vision och bottom line Kursen är interaktiv och aktivitetsbaserad, med casestudies, teambased uppgifter och individuell presentation och problemlösning som utgör en viktig del av kursen .
leanmanagementLean Management: Lean Management in Manufacturing 14 timmarLean Management är ett sätt att driva en organisation Det främjar en långsiktig syn på arbetet och en kultur med kontinuerlig förbättring som strävar efter att kontinuerligt och systematiskt uppnå små, stegvisa förändringar i processer för att förbättra effektiviteten och kvaliteten I denna instruktörsutbildning lär deltagarna hur man tillämpar Leans principer och praxis inom ett tillverkningskontext och skapar en kontinuerlig förbättringskultur Utbildningen kombinerar fallaktiviteter och diskussioner med live, handson-övning med hjälp av verktyg, mätvärden och metoder som behövs för att implementera Lean-system och processer Några av de begrepp som omfattas är: Bestämning av orsaken till ineffektivitet Mätning av prestanda Realisera den kontinuerliga förbättringscykeln Organisera Kaizen-evenemang Ställa in en tankegång om Lean tänkande över organisationen Publik Företagsledare Kvalitetssäkringschefer och konsulter Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och betydande handson-övning .
sdtpmlStrategic Development: Thinking, Planning, Management and Leadership35 timmarÖversikt Denna 5-dagars kurs kommer att hjälpa delegater att utveckla sitt strategiska tänkande, planering och ledarskap, inklusive de taktiska och operativa kraven för framgångsrikt genomförande i en bankmiljö Kursen behandlar de hårda problemen i konflikthantering, hantering av förändring, vad som gör en bra ledare och hur man motiverar ett lag Med hjälp av interaktiva fallstudier och sektorsexempel uppmanas delegater att dela med sig av erfarenheter och utmaningar för att hjälpa till att bygga praktiska och arbetsfokuserade lösningar som de kan ta tillbaka och faktiskt använda Programmets huvudmål är att utrusta cheferna med kompetensen för att skanna affärsmiljön för att avslöja lönsamma affärsmöjligheter samt utveckla strategier för att vinna konkurrensfördelar i en alltmer konkurrensutsatt affärsmiljö Bland annat kommer programmet att ge insikt om ledarskapets bästa praxis och beteenden som kommer att stärka chefernas förmåga att hantera komplexiteten och osäkerheten att förvalta en högpresterande finansinstitution Lärandemål Efter att ha deltagit i kursen kommer delegater att kunna: Beskriv de största problemen som en stor bank står inför Förklara de olika metoderna för organisationsutvecklingsplanering Analysera den nuvarande affärsmiljön och påverkan som påverkar organisationen Analysera resurser inom och utanför organisationen Förklara de olika strategierna för att hantera strategin och placera den i affärsplanen Utvärdera alternativa utvecklingsstrategier för att rekommendera den (de) mest lämpade till företagets behov Applicera en djupare förståelse av strategiska utvecklingsplaner; Diskutera objektivt de risker, fördelar och kostnader som följer med genomförandet av den nya strategin, inklusive hantering av konflikter i ett lag Definiera metoder för att hantera de identifierade riskerna Analysera de potentiella effekterna på hans eller hennes företag (både positiva och negativa) som kommer att härröra från genomförandet av den nya strategin Designpolitik, system och processer för att framgångsrikt genomföra de strategiska planerna som framträder Täck de viktigaste stegen i förändringshantering Vem ska delta Produkt / Service Managers Nyanställda samt etablerade chefer och teamledare Operationschefer Seniorbankchefer Human Resource Managers Operations Managers Marknadschef Metodik Kursen består av underlättade verkstäder, kompletterat med fallstudier utdragna av en kombination av publicerade verkliga exempel och / eller praktisk erfarenhet Det kommer också att finnas möjligheter för deltagare att arbeta i små grupper för att syntetisera idéer och strategier och att tillämpa materialet inom ramen för sina egna organisationer / avdelningar Öppna forumdiskussioner kommer också att vara ett nyckelelement .
leanservicesLean Services: Lean Management For The Service Industry14 timmarLean Management handlar om kundfokus, utveckling och underhåll av system och processer för att ge kunder värde Lean Services är tillämpningen av mager koncept för serviceverksamhet I denna instruktörsutbildning lär deltagarna hur Lean tillämpar principer och praxis inom sin egen organisation och skapar en kontinuerlig förbättringskultur Denna interaktiva träning kombinerar fallaktiviteter och diskussioner med live, handson-övning med hjälp av verktyg, mätvärden och metoder som behövs för att implementera Lean-system och processer Dessutom syftar denna utbildning till att införa en tankegång om Lean-tänkandet Publik Företagsledare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och handson-övning .
leandistributionLean Distribution: Implementing Lean in Distribution, Logistics, and Supply Chain Operations14 timmarLean Distribution avser tillämpningen av Lean Manufacturing-koncept för distribution, logistik och supply chain-verksamhet Fokus ligger på att lägga till värde för kunderna, samtidigt som man identifierar och eliminerar avfall - allt som inte lägger till det värdet I den här instruktörskursen lär deltagarna de metoder, lag och verktyg som behövs för att implementera Lean inom sina egna distributionscentra och leverantörskedjans verksamhet samtidigt som man skapar en kontinuerlig förbättringskultur Utbildningen kombinerar fallaktiviteter och diskussioner med live, handson-övning med hjälp av verktyg, mätvärden och metoder som behövs för att implementera Lean-system och processer Några av de begrepp som omfattas är: Beräkning av den verkliga kostnaden för uppfyllandet Sänka totala kostnader över hela försörjningskedjan Övervinna resistens mot förändring Odla ledarskap och inställa en tankegång om Lean tänkande över organisationen Publik Chefer och yrkesverksamma som ansvarar för att implementera leanprinciper inom distribution, logistik och supply chain verksamhet Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och handson-övning .
5sLean5S7 timmarThere are no specific requirements needed to attend this course.
leanS5Lean S57 timmarVem ska delta: Luta och byta agenter, operativa ledare och yrkesverksamma som vill se till att de börjar detta grundbegrepp på rätt sätt Denna kurs har skapats för yrkesverksamma från alla branscher inom tillverkningen etc Det är inte utformat för akademiska ändamål men erbjuder praktiska råd om hur man implementerar 5S i din produktionsanläggning Kursen riktar sig till ledare och agenter för förändring som vill se till att de introducerar 5S på rätt sätt Varje kursdeltagare får möjlighet att få erfarenhet genom ett antal övningar för att visa att 5S fungerar När du har avslutat träningen kommer du att: Förstå hur 5S fungerar och förbättra effektiviteten med 10 till 30% Kunna identifiera avfallskällor och förbättra lönsamheten Förstå orsakerna till femstegsprocessen och veta hur man implementerar den Har verktygen och rutinerna för att förbättra produktionsprocesserna Utveckla en konkret plan för att introducera 5S till din arbetsplats Om du funderar på att förbättra arbetsplatsens effektivitet, vinna mer order och uppfylla dina kunder samtidigt som du förbättrar säkerheten, har du inte råd att inte ta kursen .
lean5sLean 5S for Non-Manufacturing Purposes7 timmarVem ska delta: Ledare som är intresserade av att förbättra produktiviteten genom att implementera 5S och som vill se till att de börjar detta viktiga koncept på rätt sätt Denna kurs har skapats för yrkesverksamma från alla sektorer Det kan skräddarsys till tandkliniker, laboratorier, kontor etc Det är inte konstruerat för akademiska ändamål, men erbjuder praktiska råd om hur man implementerar 5S Kursen riktar sig till ledare och agenter för förändring som vill se till att de introducerar 5S på rätt sätt Varje kursdeltagare får möjlighet att få erfarenhet genom ett antal övningar för att visa att 5S fungerar När du har avslutat träningen kommer du att: Förstå hur 5S fungerar och förbättra effektiviteten med 10 till 30% Kunna identifiera avfallskällor och förbättra lönsamheten Förstå orsakerna till femstegsprocessen och veta hur man implementerar den Ha verktygen och rutinerna för att förbättra processerna Utveckla en konkret plan för att introducera 5S till din arbetsplats Om du funderar på att förbättra arbetsplatsens effektivitet, vinna mer order och uppfylla dina kunder samtidigt som du förbättrar säkerheten, har du inte råd att inte ta kursen .
ConResBeConflict Resolution, Assertiveness and Self Confidence14 timmarI en alltmer globaliserad värld arbetar vi i fler mångkulturella miljöer där konflikter mellan individer och grupper är möjliga Den grundläggande tron ​​bakom konfliktlösning är att konflikter är oundvikliga men att de är hanterbara Självförtroende, självförtroende, förhandlingsförmåga, interpersonella och andra färdigheter är avgörande för att stödja konfliktlösning I vårt vardag möter vi många tillfällen där vi medvetet eller omedvetet (med familjemedlemmar, vänner, kunder, affärspartners) hanterar konflikter Mastering av konfliktlösning hjälper till att lösa konflikter effektivt, och hjälper oss att kommunicera bättre, övertyga effektivt, förbättra affärsresultat och förbättra organisatoriskt och personligt beteende och prestanda Kursen ger en blandning av teorier och begrepp, i kombination med gruppövningar och individuella aktiviteter för att göra det möjligt för delegater att dela med sig av idéer och utveckla sina färdigheter mål: Att förstå grundläggande och nyanser av konflikter i organisationer Att utforska nyckelkoncept, faktorer, teorier, typer och modeller i konfliktlösning Att upptäcka personlighetstyperna, ledarstilar som stödjer förhandlingskunskaper Att lära sig konsten att vara självförtroende och självförtroende Att experimentera, uppleva och öva konfliktlösningar .
tkanmThe Kanban Method (TKP) 7 timmarKämpar du med att implementera Agile i din organisation? Är förändringen för förskrivande? Är dina lag överbelastade och mindre produktiva men fortfarande alltför resistenta för en revolutionerande förändring? Välj "Alternativ sökväg till agility" och implementera en evolutionär och human förändringshanteringsmetod som inte förändrar din process utan förbättrar den Kanbanmetoden ger pragmatisk, handlingbar, bevisbaserad vägledning för framgångsrik evolutionär förändring Det börjar med vad du gör nu och respekterar nuvarande roller, ansvarsområden och jobbtitel Detta gör det möjligt för organisationer att gradvis utveckla affärsprocesser, definiera och använda relevanta mätvärden för att mäta framsteg och avsevärt minska risken för komplexa förändringsprogram Om ditt lag är överväldigt kan Kanban hjälpa dig att få ditt arbete under kontroll Kanban är en ny teknik för att hantera din process dynamiskt och avslöja flaskhalsar Denna utbildning ger dig de färdigheter och kunskaper du behöver för att kunna tillämpa Kanban i ditt arbete och lära dig hur du bestämmer vad du ska arbeta med nu, vad du ska lämna till senare och vad du ska ta bort todo listan för alltid Lärandemål Deltagare ska bli bekanta med Kanban-metoden De ska kunna utforma och genomföra en grundläggande Kanban-styrelse De ska kunna förstå arbetsstycketyper och de risker som är förknippade med specifika arbetsobjekt De borde vara bekanta med en rad olika Team Kanban-mallar och stilar och veta hur man väljer en design som passar bäst för sitt sammanhang De borde vara medvetna om träningsplanen och värdet och fördelarna som ska härledas vid varje steg på "alternativ väg till smidighet" Vem ska delta Kursen är utformad för alla yrkesverksamma som ingår i en produktutvecklings- eller kunskapsarbetsmiljö och som är intresserade av att upptäcka hur Kanban kan förbättra arbetsmiljön Kanban arbetar över flera funktioner i en organisation, från ledande anställda som vill anta Lean Management till medlemmar i leveranslag som är villiga att förbättra sina arbetsmetoder Tidigare deltagare i våra klasser har varit i roller som: Senior Management Positioner (CxO) Program- och projektledare Produktchef, Produktägare och Affärsanalytiker Scrum Team Medlemmar Scrum Masters, Team Leads och Change Agents Produkt- och programutvecklare och testare Agile Coaches & Practitioners (Scrum, XP, DSDM, AgilePM, etc) Andra roller som HR- och finanspersonal certifiering Denna 1-dagars kurs lär dig grunderna i Kanban Method® och fungerar som startnivå och utgångspunkt till en alternativ väg till smidighet Efter avslutad utbildning kommer du att få godkänt certifikat från Lean Kanban University® Dessutom får du ett Team Kanban Practitioner® (TKP) legitimationsbevis tillsammans med TKP-märket Project Management Institute (PMI): 7 PDU (Professional Development Units) .
qmsauditorQMS Auditor / Lead Auditor (ISO 9001)21 timmarUtbildningskurs för QMS-revisor / ledande revisor (ISO 9001) förklarar vad ett QMS (kvalitetsstyrningssystem) behöver utföra Det förklarar också kraven för en framgångsrik QMS-revision Dessa krav utgör grunden för kontinuerliga förbättringsinsatser mot förbättrade produkter och tjänster för kunden I den här instruktörsledda träningen kommer deltagarna att lära sig om QMS-revisionsprinciperna, förfarandena och dokumentationen, eftersom de går igenom en rad fallstudier, gruppdiskussioner och handsonövningar och aktiviteter Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Identifiera kraven för en framgångsrik QMS-revision Skapa en revisionschecklista för ett exempelrevisionsscenario Rapportera fynd i enlighet med ISO 9001-kraven Skriv och klassificera avviksrapporter och utvärdera förslag till korrigerande åtgärder Förbered och presentera en övertygande utvärdering till toppledningen i enlighet med organisationens policy och mål Publik Revisorer som är eller kommer att vara inblandade i QMS Audit Konsulter och chefer som deltar i kvalitetsprogram Personer som behöver arbeta med QMS-revisorer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
kanban1Kanban Management Professional 114 timmarKanban Management Professional 1 (KMP1) är en mycket interaktiv twoday kurs ackrediterad av Lean Kanban University (LKU) Den kombinerar undervisning, gruppdiskussioner och en fullständigt nedsänkt simulering för att illustrera hur Kanban-metoden hjälper enskilda, team och organisationer att hantera och förbättra leverans av produkter och tjänster till sina kunder Kanbanmetoden ger pragmatisk, handlingbar, bevisbaserad vägledning för framgångsrik evolutionär förändring Det börjar med vad du gör nu och förföljer evolutionära förändringar, samtidigt som du respekterar nuvarande roller, ansvarsområden och jobbtitlar och uppmuntrar ledarskap på alla nivåer Detta gör det möjligt för organisationer att gradvis utveckla affärsprocesser, definiera och använda relevanta mätvärden för att mäta framsteg och avsevärt minska riskerna för komplexa förändringsprogram Du kommer att lämna kursen med kunskap om Kanbanprinciperna och allmänna praxis och färdigheter som gör att du kan tillämpa Kanban med förtroende för din organisation Vad lär du dig? Identifiera interna och externa källor till missnöje Analysera efterfrågan mot förmåga Modellera kunskapsupptäcktsprocessen Design kanban-system och deras visualiseringar Identifiera och prioritera förbättringar Välj kadanser för aktiviteter Identifiera serviceklasser Vad ska jag få? Två dagar högkvalitativ träning med Michael Chik som har 20 års erfarenhet av mjukvaruutveckling Under kursen kommer förfriskningar och lunch att ges Du kommer också att få: Kursmaterial (tryck och elektronik) Elektronisk kopia av boken "Kanban Successful Evolutionary Change for Your Technology Business" av David J Anderson Medlemskap i LeanKanban University (LKU) LeanKanban University (LKU) intyg om självklarhet Vem är den här kursen för? Den som är inblandad i produktutveckling eller kunskapsarbete Detta inkluderar men är inte begränsat till följande: Program- och leveranschefer Produkt- och projektledare Produktutvecklare, programutvecklare och testare Människor som arbetar i verksamhet eller stöd Affärsanalytiker Highlevel management Någon som är intresserad av att implementera Agile i deras organisation .
intrcgovIntegrated Risk & Corporate Governance35 timmarÖversikt Över hela världen kopplar regulatorer i allt större utsträckning den mängd risk som en bank tar till det kapital som krävs för att hålla och banker och finansiella tjänster hanteras alltmer på riskbaserad förvaltningspraxis Bankerna, deras produkter, reglerna och den globala marknaden blir alltmer komplexa och driver allt större utmaningar i effektiv riskhantering En viktig lärdom av bankkrisen under de senaste fem åren är att riskerna är mycket integrerade och att hantera dem effektivt måste bankerna förstå dessa samspel Viktiga funktioner inkluderar: Förklaringen av nuvarande riskbaserade regler detaljerad granskning av de stora risker som bankerna står inför branschens bästa praxis för att anta ett företagsstrategi för att integrera riskhantering över hela organisationen Använda styrtekniker för att bygga en gruppövergripande kultur för att säkerställa att alla tar en aktiv roll i hanteringen av risker i linje med bankernas strategiska mål vilka utmaningar kan riskhanterare ställas inför i framtiden Kursen kommer att göra omfattande användning av fallstudier avsedda att utforska, undersöka och stärka de begrepp och idéer som omfattas av de fem dagarna Historiska händelser i bankerna kommer att användas under hela kursen för att lyfta fram hur de inte lyckats hantera sina risker och åtgärder som kunde ha vidtagits för att förhindra förlust mål Syftet med kursen är att hjälpa bankledningen att leverera en lämplig integrerad strategi för hantering av komplexa och förändrade risker och regler i dagens internationella bankmiljö Specifikt syftar kursen till att ge ledande nivåhantering en förståelse för: stor risk inom finansbranschen och de stora internationella riskreglerna hur man hanterar bankens tillgångar och skulder samtidigt som man maximerar avkastningen samspelet mellan risktyper och hur banker använder ett integrerat tillvägagångssätt för deras förvaltning företagsstyrning och metoder för bästa praxis för att hantera intressenternas olika intressen hur man utvecklar en kultur av riskstyrning som ett verktyg för att minimera onödigt riskintagande Vem ska delta i detta seminarium Kursen är avsedd för dem som är nya för integrerad riskhantering, ledande ansvarig strategisk riskhantering, eller de som vill öka sin förståelse för företagens riskhantering Det kommer att vara till nytta för att: Styrelsens ledningsnivå Seniorchefer Senior riskchefer och analytiker Seniorchefer och riskchefer ansvarar för strategisk riskhantering Interna revisorer Regulatorisk och överensstämmande personal Skattekonsulter Kapitalförvaltare och analytiker Tillsynsmyndigheter och tillsynspersonal Leverantörer och konsulter till banker och riskhanteringsindustrin Bolagsstyrning och riskhantering .
mrkfctMarket Forecasting14 timmarPublik Kursen har skapats för analytiker, prognoser som vill introducera eller förbättra prognoser som kan relateras till prognostisering av prognoser, ekonomisk prognoser, teknikprognoser, styrning av supply chain och efterfrågan eller prognoser Beskrivning Denna kursguider delegerar genom olika metoder, ramar och algoritmer som är användbara när man väljer hur man kan förutsäga framtiden utifrån historiska data Det använder standardverktyg som Microsoft Excel eller vissa Open Source-program (särskilt R-projekt) Principerna som ingår i kursen kan implementeras av vilken programvara som helst (tex SAS, SPSS, Statistica, MINITAB) .
mantdevManagement and Team Development7 timmarPublik Chefer och teamledare som behöver vara fullt medvetna om problemen kring ledningen och utvecklingen av deras personal (direkta och indirekta rapporter) Kursens format Kursen kommer att vara en starkt aktiv kombination av: Förenklade diskussioner Presentationer Övningar och fallstudier Efter kursens slut kommer delegater att kunna: Förstå de olika färdigheter som krävs för att hantera och leda Utveckla sitt lag på det mest effektiva sättet Förklara hur man bäst ska leverera förändring i sin del av organisationen Hantera personalens prestanda bättre Förhandla framgångsrikt sina föredragna lösningar Förklara hur man hanterar de svåra situationer som de kan stöta på på kontoret .
297Assertiveness7 timmarA highly participative course involving individual and group discussions and skills practice to enable delegates to share ideas and develop their skill levels.

Audience

Anyone who is looking to enhance their assertiveness skills

Aim

This course aims to raise confidence and increase the delegate’s ability to communicate confidently and assertively with colleagues and customers.

Objectives

By the end of the programme the participants will:

- Understand and overcome the barriers to being assertive
- Recognise behaviour traits within yourself and others and learn effective strategies for managing them
- Communicate effectively with a wide range of people to achieve a win-win situation wherever possible
- Effectively manage difficult situations.
448Mentoring and Coaching7 timmarThe aim of this one day course is to provide delegates with mentoring and coaching skills for the workplace. By the end of the course, delegates will be able to:

- State the difference between mentoring and coaching
- Discuss relevant learning theories
- Describe different learning styles
- Explain the feedback model
- Outline basic coaching principles
- State the component parts of the GROW coaching model
amlctfAnti-Money Laundering (AML) and Combating Terrorist Financing (CTF)14 timmarPublik All Senior Management som behöver en kunskap om AML / CTF och deras förebyggande - och en medvetenhet om andra relevanta och aktuella finansiella brottfrågor Kursens format En kombination av: Förenklade diskussioner Presentationer Fallstudier exempel Kursmål Vid slutet av kursen kommer delegater att kunna: Förklara hur AML och CTF kan förhindras Förstå de stora aspekterna av AML och CTF som de gäller för deras företag och de nationella och internationella ansträngningarna som görs för att bekämpa dem Definiera hur ett företag och dess personal ska skydda sig mot riskerna med penningtvätt och finansiering av terrorism Detalj hur ett företag kan bli ett mål för penningtvätt och finansiering av terrorism: och förklara vilka "röda flaggor" kan hjälpa dem att identifiera, förebygga och rapportera eventuella (misstänkta eller faktiska) kriminella aktiviteter Förstå några av de andra "hot spots" i finansiell brottslighet .
compmlroThe Compliance and MLRO Refresher Programme7 timmarCompliance och MLRO Refresher Programmet undersöker de viktigaste riskhanteringsproblemen och ämnen som är avgörande för dagens högreglerade miljö. Utöver att vara riktade till Compliance Officers, är MLROs, MLCOs och andra riskhanteringsmedarbetare också inriktade på ledande befattningshavare och styrelseledamöter som är angelägna att veta mer om vad de kan förvänta sig av riskkontrollfunktionerna inom sina organisationer. Programmet föreläsas av ämnesexpert från Storbritannien.

Programmets centrala inlärningsmål är att utrusta deltagare med tillräcklig kunskap för att objektivt utvärdera huruvida organisationens befintliga riskhanteringsinsatser och praxis är adekvata och att göra lämpliga förbättringar.
corpgovCorporate Governance7 timmarPublik

All personal behöver en kunskap om företagsstyrning för sin organisation

Kursens format

En mycket interaktiv kombination av:

- Förenklade diskussioner
- Presentationer
- exempel
- övningar
- Fallstudier
coachCoaching Skills7 timmarPublik Personal som behöver vara helt beredd att leverera högkvalitativa coaching sessioner Till enskilda medlemmar av egen personal Till deras lag Till individer som inte är direkt kopplade till sina egna lag men vem skulle värdera deras oberoende - och icke-dödliga inslag Kursens format En kombination av: Förenklade diskussioner Delegate Coaching sessioner - med full feedback Efter kursens slut kommer delegater att kunna: Definiera "Coaching" och förklara i detalj användningen av Coaching för att förbättra individuell och teamprestanda Det gäller särskilt användningen för att förstå orsakerna till (och åtgärda) underpresterande Leverera meningsfulla Coaching Sessions .
commtmCommunicating and Influencing For Team Members14 timmar.

Kommande utbildning från Förvaltningsstyrning

KursCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Balanced Scorecard - Stockholm, Hötorgetmån, 2019-03-04 09:302700EUR / 3300EUR
Balanced Scorecard - Uppsalaons, 2019-04-10 09:302700EUR / 3500EUR
Balanced Scorecard - Uppsalaons, 2019-05-29 09:302700EUR / 3500EUR
Balanced Scorecard - Uppsalaons, 2019-07-31 09:302700EUR / 3500EUR
Balanced Scorecard - Stockholm, Hötorgetons, 2019-07-31 09:302700EUR / 3300EUR
Helg Förvaltningsstyrning kurser, Evening Förvaltningsstyrning utbildning, Förvaltningsstyrning boot camp, Förvaltningsstyrning instructor-led, Helg Förvaltningsstyrning kurs, KvällFörvaltningsstyrning kurser, Förvaltningsstyrning coaching, Förvaltningsstyrning instruktör, Förvaltningsstyrning tränare , Förvaltningsstyrning träningskurser, Förvaltningsstyrning klasser, Förvaltningsstyrning on-site, Förvaltningsstyrning privata kurser, Förvaltningsstyrning one on one training

Rabatterade kurser

KursVenueCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
OCEB2 OMG Certified Expert in BPM - Business Intermediate Exam PreparationGöteborgtis, 2019-02-26 09:303510EUR / 4310EUR
Apache Spark MLlibGöteborgmån, 2019-03-18 09:305679EUR / 6879EUR
Docker for Developers and System AdministratorsGöteborgons, 2019-03-20 09:302430EUR / 3030EUR
Hyperledger Fabric for BeginnersGöteborgfre, 2019-03-29 09:302124EUR / 2524EUR
IoT security Linköpingtis, 2019-07-02 09:304455EUR / 5255EUR

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder

is growing fast!

We are looking to expand our presence in Sweden!

As a Business Development Manager you will:

  • expand business in Sweden
  • recruit local talent (sales, agents, trainers, consultants)
  • recruit local trainers and consultants

We offer:

  • Artificial Intelligence and Big Data systems to support your local operation
  • high-tech automation
  • continuously upgraded course catalogue and content
  • good fun in international team

If you are interested in running a high-tech, high-quality training and consulting business.

Apply now!