Kursplan

Uppdelning av ämnen på daglig basis: (Varje session är 2 timmar)

Dag-1: Session -1: Business Översikt över varför Big Data Business Intelligence in Telco.

 • Fallstudier från T-Mobile, Verizon etc.
 • Big Data anpassningshastighet i nordamerikanska telekom och hur de anpassar sin framtida affärsmodell och verksamhet kring Big Data BI
 • Användningsområde i bred skala
 • Nätverks- och tjänstehantering
 • Kundavgång Management
 • Data Integration & Dashboardvisualisering
 • Bedrägerihantering
 • Business Regelgenerering
 • Kundprofilering
 • Lokaliserad annonstryckning

Dag-1: Session-2: Introduktion av Big Data-1

 • Huvudegenskaper för Big Data-volym, variation, hastighet och sanningsenlighet. MPP-arkitektur för volym.
 • Data Warehouses – statiskt schema, långsamt utvecklande dataset
 • MPP Databases som Greenplum, Exadata, Teradata, Netezza, Vertica etc.
 • Hadoop Baserade lösningar – inga villkor för datauppsättningens struktur.
 • Typiskt mönster: HDFS, MapReduce (crunch), hämta från HDFS
 • Batch-lämpad för analytisk/icke-interaktiv
 • Volym : CEP-strömmande data
 • Typiska val – CEP-produkter (t.ex. Infostreams, Apama, MarkLogic etc)
 • Mindre produktionsklar – Storm/S4
 • NoSQL Databases – (kolumn och nyckel-värde): Lämpar sig bäst som analytiskt komplement till datalager/databas

Dag-1 : Session -3 : Introduktion till Big Data-2

NoSQL lösningar

 • KV Store - Keyspace, Flare, SchemaFree, RAMCloud, Oracle NoSQL Database (OnDB)
 • KV Store - Dynamo, Voldemort, Dynomite, SubRecord, Mo8onDb, DovetailDB
 • KV Store (hierarkisk) - GT.m, Cache
 • KV Store (beställd) - TokyoTyrant, Lightcloud, NMDB, Luxio, MemcacheDB, Actord
 • KV Cache - Memcached, Repcached, Coherence, Infinispan, EXtremeScale, JBossCache, Velocity, Terracoqua
 • Tuple Store - Gigaspaces, Coord, Apache River
 • Objekt Database - ZopeDB, DB40, Shoal
 • Document Store - CouchDB, Cloudant, Couchbase, MongoDB, Jackrabbit, XML-Databases, ThruDB, CloudKit, Prsevere, Riak-Basho, Scalaris
 • Wide Columnar Store - BigTable, HBase, Apache Cassandra, Hypertable, KAI, OpenNeptune, Qbase, KDI

Datavarianter: Introduktion till Data Cleaning nummer i Big Data

 • RDBMS – statisk struktur/schema, främjar inte smidig, utforskande miljö.
 • NoSQL – semistrukturerad, tillräckligt med struktur för att lagra data utan exakt schema innan data lagras
 • Datarensningsproblem

Dag-1: Session-4: Big Data Introduktion-3: Hadoop

 • När ska man välja Hadoop?
 • STRUKTURERAD - Företagsdatalager/databaser kan lagra enorma data (till en kostnad) men påtvinga struktur (inte bra för aktiv utforskning)
 • HALVSTRUKTURERAD data – svårt att göra med traditionella lösningar (DW/DB)
 • Lagerdata = ENORM ansträngning och statisk även efter implementering
 • För variation och volym av data, knäppt på råvaruhårdvara – HADOOP
 • Vara H/W behövs för att skapa ett Hadoop kluster

Introduktion till Map Reduce /HDFS

 • MapReduce – distribuera datoranvändning över flera servrar
 • HDFS – gör data tillgänglig lokalt för beräkningsprocessen (med redundans)
 • Data – kan vara ostrukturerad/schemalös (till skillnad från RDBMS)
 • Utvecklaransvar för att förstå data
 • Programming MapReduce = arbetar med Java (för-/nackdelar), laddar data manuellt till HDFS

Dag-2: Session-1.1: Spark: I minnesdistribuerad databas

 • Vad är "In memory"-behandling?
 • Spark SQL
 • Spark SDK
 • Spark API
 • RDD
 • Spark Lib
 • Hanna
 • Hur man migrerar ett befintligt Hadoop system till Spark

Dag-2 Session -1.2: Storm -Realtidsbearbetning i Big Data

 • Strömmar
 • Groddar
 • Bultar
 • Topologier

Dag-2: Session-2: Big Data Management System

 • Rörliga delar, beräkningsnoder startar/misslyckas :ZooKeeper - För konfigurations-/koordinations-/namntjänster
 • Komplex pipeline/arbetsflöde: Oozie – hantera arbetsflöde, beroenden, seriekedja
 • Distribuera, konfigurera, klusterhantering, uppgradering etc (sys admin) :Ambari
 • In Cloud: Whirr
 • Utvecklande Big Data plattformsverktyg för spårning
 • ETL-lagerapplikationsproblem

Dag-2: Session-3: Predictive analytics i Business Intelligence -1: Fundamental Techniques & Machine learning based BI:

 • Introduktion till maskininlärning
 • Att lära sig klassificeringstekniker
 • Bayesian Prediction-förberedande träningsfil
 • Markov slumpmässigt fält
 • Övervakat och oövervakat lärande
 • Särdragsextraktion
 • Stöd Vector Machine
 • Neuralt nätverk
 • Förstärkningsinlärning
 • Big Data stort variabelt problem -Slumpmässig skog (RF)
 • Representationsinlärning
 • Djup lärning
 • Big Data Automationsproblem – Multi-modell ensemble RF
 • Automatisering genom Soft10-M
 • LDA och ämnesmodellering
 • Agile lärande
 • Agentbaserat lärande- Exempel från Telco-drift
 • Distribuerat lärande – Exempel från Telco-drift
 • Introduktion till Open source-verktyg för prediktiv analys: R, Rapidminer, Mahut
 • Mer skalbart Analytic-Apache Hama, Spark och CMU Graph lab

Dag-2: Session-4 Predictive analytics ekosystem-2: Vanliga prediktiva analytiska problem i Telecom

 • Insiktsanalys
 • Visualiseringsanalytisk
 • Strukturerad prediktiv analys
 • Ostrukturerad prediktiv analys
 • Kundprofilering
 • Rekommendation Motor
 • Mönsterdetektering
 • Upptäckt av regel/scenario – misslyckande, bedrägeri, optimering
 • Rotorsak upptäckt
 • Sentimentanalys
 • CRM-analys
 • Nätverksanalys
 • Textanalys
 • Teknikstödd granskning
 • Bedrägerianalys
 • Realtidsanalys

Dag-3 : Session-1 : Nätverksdriftsanalys – rotorsaksanalys av nätverksfel, tjänstavbrott från metadata, IPDR och CRM:

 • CPU-användning
 • Minnesanvändning
 • QoS-köanvändning
 • Enhetstemperatur
 • Gränssnittsfel
 • IoS-versioner
 • Routing händelser
 • Latensvariationer
 • Syslog-analys
 • Paketförlust
 • Lastsimulering
 • Topologi slutledning
 • Prestandatröskel
 • Enhetsfällor
 • IPDR (IP detailed record) insamling och bearbetning
 • Användning av IPDR-data för abonnentbandbreddsförbrukning, nätverksgränssnitt, modemstatus och diagnostik
 • HFC-information

Dag-3: Session-2: Verktyg för analys av nätverkstjänstfel:

 • Nätverksöversikt Dashboard: övervaka övergripande nätverksinstallationer och spåra din organisations nyckelprestandaindikatorer
 • Peak Period Analysis Dashboard: förstå applikations- och prenumeranttrender som driver toppanvändning, med platsspecifik granularitet
 • Routing Efficiency Dashboard: kontrollera nätverkskostnader och skapa affärscase för kapitalprojekt med en fullständig förståelse för sammankoppling och transitrelationer
 • Realtidsunderhållningsinstrumentpanel: åtkomst till mätvärden som är viktiga, inklusive videovisningar, varaktighet och videokvalitet för upplevelsen (QoE)
 • IPv6 Transition Dashboard: undersök den pågående adoptionen av IPv6 i ditt nätverk och få insikt i applikationer och enheter som driver trender
 • Fallstudie-1: Alcatel-Lucents Big Network Analytics (BNA) Data Miner
 • Multidimensionell mobil intelligens (m.IQ6)

Dag-3: Session 3: Big Data BI för Marketing/Försäljning – Förstå försäljning/marknadsföring från försäljningsdata: (Alla av dem kommer att visas med en liveförutsägande analytisk demo)

 • För att identifiera klienter med högsta hastighet
 • För att identifiera kunder för en given produkt
 • För att identifiera rätt produktuppsättning för en kund (Recommendation Engine)
 • Marknadssegmenteringsteknik
 • Korsförsäljning och uppförsäljningsteknik
 • Klientsegmenteringsteknik
 • Teknik för prognostisering av försäljningsintäkter

Dag-3: Session 4: BI behövs för Telco CFO-kontor:

 • Översikt över Business Analysarbeten som behövs på ett CFO-kontor
 • Riskanalys på nyinvestering
 • Intäkter, vinstprognoser
 • Prognos för nya kundförvärv
 • Förlustprognoser
 • Bedrägerianalys om ekonomi (detaljer nästa session)

Dag-4: Session-1: Fraud prevention BI från Big Data i Telco-Fraud analytic:

 • Bandbreddsläckage / Bandbreddsbedrägeri
 • Leverantörsbedrägeri/överdebitering för projekt
 • Kundåterbetalning/skadebedrägerier
 • Bedrägerier med reseersättning

Dag-4: Session-2: Från churning-prediktion till churn-prevention:

 • 3 typer av avhopp: aktiv/avsiktlig, roterande/oavsiktlig, passiv ofrivillig
 • 3 klassificering av churned kunder: Total, Hidden, Partial
 • Förstå CRM-variabler för churn
 • Insamling av kundbeteendedata
 • Insamling av kunduppfattningsdata
 • Insamling av kunddemografisk data
 • Rengöring av CRM-data
 • Ostrukturerad CRM-data (kundsamtal, biljetter, e-postmeddelanden) och deras konvertering till strukturerad data för Churn-analys
 • Social Media CRM-nytt sätt att extrahera kundnöjdhetsindex
 • Fallstudie-1: T-Mobile USA: Churn-minskning med 50 %

Dag-4: Session-3: Hur man använder prediktiv analys för grundorsaksanalys av missnöje hos kunder:

 • Fallstudie -1: Koppla missnöje till problem – Redovisning, tekniska fel som tjänstavbrott, dålig bandbreddstjänst
 • Fallstudie-2: Big Data QA-instrumentpanel för att spåra kundnöjdhetsindex från olika parametrar som eskalering av samtal, kritiska problem, väntande serviceavbrottshändelser etc.

Dag-4: Session-4: Big Data Instrumentpanel för snabb åtkomst av olika data och visning:

 • Integrering av befintlig applikationsplattform med Big Data Dashboard
 • Big Data ledning
 • Fallstudie av Big Data Dashboard: Tableau och Pentaho
 • Använd appen Big Data för att driva platsbaserad annons
 • Spårningssystem och ledning

Dag-5: Session-1: Hur man motiverar Big Data BI-implementering inom en organisation:

 • Definiera ROI för Big Data implementering
 • Fallstudier för att spara analytikertid för insamling och förberedelse av data – ökad produktivitetsökning
 • Fallstudier av intäktsvinst från kundförlust
 • Intäktsvinst från platsbaserad och annan riktad annons
 • En integrerad kalkylbladsmetod för att beräkna ca. kostnad kontra intäktsvinst/besparingar från Big Data implementering.

Dag-5: Session-2: Steg för steg-procedur för att ersätta äldre datasystem till Big Data System:

 • Förstå praktiska Big Data Migration Roadmap
 • Vilken är den viktiga information som behövs innan en Big Data-implementering utformas
 • Vilka är de olika sätten att beräkna volym, hastighet, variation och sanningshalt för data
 • Hur man uppskattar datatillväxt
 • Fallstudier i 2 Telco

Dag-5: Session 3 & 4: Granskning av Big Data leverantörer och recension av deras produkter. Frågestund:

 • Accenture Alcatel-Lucent
 • Amazon –A9
 • APTEAN (tidigare CDC-programvara)
 • Cisco System
 • Cloudera
 • Dell
 • EMC
 • GoodData Corporation
 • Guavus
 • Hitachi datasystem
 • Hortonworks
 • Huawei
 • HP
 • IBM
 • Informatica
 • Intel
 • Jaspersoft
 • Microsoft
 • MongoDB (tidigare 10Gen)
 • MU Sigma
 • Netapp
 • Operalösningar
 • Oracle
 • Pentaho
 • Platfora
 • Qliktech
 • Kvant
 • Rackspace
 • Revolution Analytics
 • Salesforce
 • SAP
 • SAS Institutet
 • Sisense
 • Software AG/Terracotta
 • Soft10 Automation
 • Splunk
 • Sqrrl
 • Supermicro
 • Tableau Programvara
 • Teradata
 • Tänk Big Analytics
 • Tidemark Systems
 • VMware (Del av EMC)

Krav

 • Bör ha grundläggande kunskaper om verksamhetsdrift och datasystem inom Telecom inom sin domän
 • Måste ha grundläggande förståelse för SQL/Oracle eller relationsdatabas
 • Grundläggande förståelse för statistik (i Excel-nivåer)
 35 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kategorier