Kursplan

Introduktion till tillämpad Machine Learning

 • Statistisk inlärning vs. maskininlärning
 • Iteration och utvärdering
 • Bias-Varians avvägning

Supervised Learning och Unsupervised Learning

 • Machine Learning Languages, Typer och Exempel
 • Övervakat vs oövervakat lärande

Övervakat lärande

 • Beslutsträd
 • Random Forests
 • Modellutvärdering

Machine Learning med Python

 • Val av bibliotek
 • Tilläggsverktyg

Regression

 • Linjär regression
 • Generaliseringar och olinjäritet
 • Övningar

Klassificering

 • Bayesiansk uppfräschning
 • Naiv Bayes
 • Logistisk tillbakagång
 • K-Närmaste grannar
 • Övningar

Korsvalidering och omsampling

 • Korsvalideringsmetoder
 • Bootstrap
 • Övningar

Oövervakat lärande

 • K- betyder klustring
 • Exempel
 • Utmaningar av oövervakat lärande och bortom K-medel

Neurala nätverk

 • Lager och noder
 • Python neurala nätverksbibliotek
 • Arbeta med scikit-learn
 • Jobbar med PyBrain
 • Deep Learning

Krav

Kunskaper i Python programmeringsspråk. Grundläggande förtrogenhet med statistik och linjär algebra rekommenderas.

  28 timmar

Antal deltagarePrice per participant

Vittnesmål (2)

Relaterade Kurser

Relaterade Kategorier