DevOps kurser och utbildning

DevOps kurser och utbildning

Lokala instruktionsledda Live DevOps-kurser visar genom handson övning hur man väljer, implementerar och hanterar verktyg och processer för att optimera utvecklingsarbetet DevOps träning är tillgänglig som "live training" eller "fjärr live träning" Utbildning på plats kan genomföras lokalt på kundlokaler i Sverige eller i NobleProgs företagsutbildningscenter i Sverige Fjärrutbildning sker genom en interaktiv fjärrskrivbord NobleProg Din lokala utbildningsleverantör.

Testimonials

★★★★★
★★★★★

DevOps underkategorier

Kursplaner från DevOps

KodNamnVaraktighetÖversikt
qaciQuality Assurance and Continuous Integration14 hoursUtbildning är öppen för både utvecklare, Scrum Masters, Product Owner och även några aspekter av affärsavdelningen. Syftet med utbildningen är att introducera ämnen Kvalitetssäkring och kontinuerlig integration och deras plats i projekt som genomförs agila metoder. Deltagarna kommer att få ett brett perspektiv på diskuterade frågor samt praktisk kunskap om verktyg och processer för mjukvaruutveckling i linje med QA / CI. Företrädare för företag, kommer att kunna känna till fördelarna med att implementera dessa verktyg och processer och översätta till både tid och kostnad för mjukvaruutveckling. De presenterade problemen är baserade på PHP eller Java, beroende på kundens krav.
agilesofttestciAgile Software Testing with Continuous Integration28 hoursAgile Software Testing är en serie av testpraxis som ger avgifter till problem med mjukvarukvaliteten på ett tidigt och fortlöpande sätt enligt principerna om smidig utveckling.

Kontinuerlig integration (CI) avser alla utvecklare i ett team som sammanfogar sitt arbete flera gånger om dagen.
DEVOPSFundamentals of Devops21 hoursDenna kurs introducerar de grundläggande DevOps-koncepten och principerna samt sätten att uppnå DevOps-praktiken i din organisation Efter avslutad kurs kommer studenterna att ha grundläggande förståelse för DevOps värde proposition; De kommer också att få praktisk erfarenhet av att arbeta med utvalda DevOps-verktyg, inklusive Docka, Jenkins och andra Denna kurs kompletteras av handson labs som hjälper deltagare förstärka sin teoretiska kunskap om det lärda materialet ÄMNEN DevOps metoder och verktyg Dockning Teknisk introduktion till cloud computing Jenkins.
DEVOPStoosDevOps Practical Implementation and Tools21 hoursKursen fokuserar på praktisk implementering och verktyg Det förutsätter goda kunskaper om teoretiska principer (se DEVOPS-kursen) eftersom det fokuserar på nyaste verktyg och metoder för att implementera DevOps principer .
autzabbixAutomated Monitoring with Zabbix14 hoursKursen fokuserar på praktisk implementering och verktyg Kursen omfattar installation, planering och konfiguration av Zabbix.
SeleniumJenkinsTest Automation with Selenium and Jenkins21 hoursKursen ger utbildning för hantering av testprojekt som använder Selen-testpaket och kontinuerlig testning med Jenkins Målgrupp: Programvarutestingenjörer Programutvecklare involverade i smidig utveckling Frigör chefer QA ingenjörer Vid slutet av Selen-träningen kommer delegaterna att kunna: Använd Selenium testpaket effektivt i verkliga projekt Använd Selen för cross-browser testning Distribuera testerna med Selenium Kör regression Selenitest i Jenkins Förbereda testrapporter och periodiska rapporter med Jenkins .
jenkinsJenkins: Continuous Integration for Agile Development14 hoursJenkins är ett open source kontinuerligt integrationsverktyg skrivet i Java Det är ett serverbaserat system som körs i en servletbehållare som Apache Tomcat Jenkins stöder flera SCM-verktyg (Software Configuration Management), bland annat CVS, Subversion, Git, Perforce och Clearcase Det är mycket scriptable och ger stöd för Apache Ant, Apache Maven, skalskript och Windows-satskommandon Kursen omfattar de begrepp, verktyg och tekniker som behövs för att genomföra kontinuerlig integration av dina mjukvaruprojekt i en agil miljö Deltagarna genomför en serie handsonövningar genom hela kursen för att tillämpa sin kunskap i reala situationer Interaktion mellan instruktör och deltagare uppmuntras Realworld fall diskuteras och specifika frågor och frågor tas upp och lösas i klassen Publik Bygg ingenjörer Programutvecklare involverade i smidig utveckling QA ingenjörer Projektledare Frigör chefer Kursens format Delföreläsning, deldiskussion, tung handson-övning .
DEVOPSJEEFundamentals of Devops for Java Enterprise Edition Projects21 hoursThis training course introduces the core DevOps concepts and principles as well as the ways to stand up the DevOps practice in your organization. It is specifically focused on projects on the Java Platform. Upon completion of this training course, students will have a fundamental understanding of DevOps’ value proposition; they will also gain practical experience working with select DevOps tools, including Puppet, Jenkins, Git and others. This training course is supplemented by hands-on labs that help attendees reinforce their theoretical knowledge of the learned material.

Topics:

- DevOps practices and tools
- Puppet
- Technical introduction to cloud computing
- Jenkins
devopssecurityDevOps Security: Creating a DevOps security strategy7 hoursDevOps är ett mjukvaruutvecklingssystem som anpassar applikationsutveckling med IT-verksamhet Några av de verktyg som har uppstått för att stödja DevOps inkluderar: automationsverktyg, containerisering och orkestrationsplattformar Säkerheten har inte hållit fast vid denna utveckling I kursen kommer deltagarna att lära sig hur man formulerar den korrekta säkerhetsstrategin för att möta DevOps säkerhetsutmaning Publik Devops ingenjörer Säkerhetsingenjörer Kursens format Delföreläsning, diskussion, lite handson-övning .
travisciTravis CI: Cloud Based Continuous Integration7 hoursTravis CI är en värd, distribuerad kontinuerlig integrationstjänst som används för att bygga och testa mjukvaruprojekt som finns på GitHub Det är ett värdalternativ till Jenkins I den här instruktörsledda träningen kommer deltagarna att lära sig ett molnbaserat tillvägagångssätt för kontinuerlig integration, eftersom de bygger och distribuerar en webbapplikation med Travis CI Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Bygga och testa projekt som finns på GitHub Distribuera en applikation till olika webbhotell med Travis CI Använd Travis CI för att automatiskt kontrollera mjukvaran när du är engagerad i GitHub Kör automatiska tester på olika maskiner, operativsystem och programvaruversioner Integrera Travis CI med tredjepartsverktyg Publik utvecklare testare DevOps ingenjörer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
jenkinsmavenContinuous Integration with Jenkins and Maven21 hoursJenkins är ett open source kontinuerligt integrationsverktyg (CI) skrivet i Java Maven är ett byggverktyg för Java-projekt Tillsammans kan de användas för att utlösa kontinuerliga byggnader som bland annat innefattar genomförandet av JUnit-tester när en ny kod har åtagits, utplacering av dessa byggnader för produktion och schemaläggning av dessa uppgifter vid strategiska tider på dagen, till exempel midnatt Dessa verktyg och processer utgör ett DevOps-tillvägagångssätt för utveckling och distribution av programvara och är populära i Agile-utvecklingen I denna instruktörledda, levande träning kommer deltagarna att börja med en introduktion till DevOps, versionskontroll och automatiseringsskript, och sedan gå vidare till handson-träning, lära sig hur man installerar, konfigurerar och distribuerar Jenkins och Maven i en levande labmiljö Publik utvecklare Systemadministratörer DevOps ingenjörer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
openshiftfordevOpenShift Container Platform for Developers21 hoursOpenShift Container Platform är en container applikationsplattform för att distribuera Docker och Kubernetes i företaget Det underhålls av Red Hat I den här instruktörsledningen, levande träning, kommer deltagarna att lära sig hur man skapar, uppdaterar och underhåller applikationer med OpenShift Container Platform Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Automatisera en del av programvaruleveransrörledningen Implementera användarhistorier för en befintlig Java EE-applikation Distribuera en applikation till en OpenShift-förekomst Använd principerna för DevOps-filosofin och möjliggöra kontinuerlig leverans av en applikation Publik utvecklare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
codeshipCodeship: Continuous Integration for Agile Development7 hoursKontinuerlig integration (CI) är en utvecklingspraxis där utvecklare sammanfogar förändringar i deras kod så ofta som möjligt för att upptäcka och lokalisera fel snabbt Codeship är en plattform som tillhandahåller fortlöpande integrationstjänster i molnet I den här instruktörsledda träningen kommer deltagarna att lära sig grunden för kontinuerlig integration, eftersom de går igenom en enkel kontinuerlig integrationsprocess om kodgivning Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Förstå grunden för kontinuerlig integration Använd de viktigaste funktionerna i kodgivningen Ställ in en enkel CI-process med kodgivningen Publik utvecklare IT-proffs DevOps Engineers Företagsledare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
gocdGoCD: Continuous Delivery for Agile Development7 hoursKontinuerlig leverans är en utvecklingspraxis där utvecklare släpper ut nya ändringar snabbt och hållbart för användarna GoCD är ett open source-verktyg som används för att uppnå kontinuerlig leverans inom mjukvaruutveckling I den här instruktörsledda träningen kommer deltagarna att lära sig grundarna för kontinuerlig leverans (CD), eftersom de går igenom konfigurering och konfigurering av CD-pipeliner på GoCD Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Förstå grunden för kontinuerlig leverans Använd GoCD för att installera sin CD-process och pipelines Konfigurera GoCD beroende på deras behov Publik utvecklare IT-proffs DevOps Engineers Företagsledare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
ciforjsContinuous Integration for JavaScript14 hoursKontinuerlig integration (CI) är en utvecklingspraxis där utvecklare sammanfogar förändringar i deras kod så ofta som möjligt för att upptäcka och lokalisera fel snabbt I den här instruktionsledda träningen lär deltagarna grunderna för kontinuerlig integration för JavaScript, eftersom de går igenom en kontinuerlig integrationsprocess för ett JavaScript-projekt Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Förstå grunden för kontinuerlig integration Bygg ditt eget kontinuerliga integrationssystem för sina JavaScript-projekt Publik utvecklare IT-proffs DevOps Engineers Företagsledare Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning .
jenkinsdotnetJenkins for .Net Continuous Integration (CI)14 hoursNär utvecklare slutar skriva en kod, integrerar de ofta deras kod i en applikation, kopierar programmet till en mapp, kör programinstallatören och startar sedan programmet för att kontrollera om det går som förväntat Denna manuell inställning skala inte mycket bra, är tråkig, mycket felaktig och erbjuder ingen mekanism för att spåra förändringar under processen Ett bättre tillvägagångssätt skulle vara att automatisera processen med kontinuerlig integration Kontinuerlig integration avser processer, verktyg och infrastruktur som behövs för att automatisera byggnaden, distribueringen och testningen av program I den här instruktörsledningen, live-utbildning (på plats eller fjärrkontroll) kommer deltagarna att lära sig att förvandla en traditionell, manuellt (eller semimanuell) tillvägagångssätt för mjukvaruutbyggnad till en smidig, kontinuerlig integration (CI) med Jenkins Deltagarna utför en serie handson, livelab övningar under hela kursen, tillämpa sin nya kunskap på olika mjukvaruutveckling och installationsproblem varje steg i vägen Interaktionen mellan instruktören och deltagarna uppmuntras Realworld fall diskuteras och specifika frågor och frågor tas upp och lösas genom hela träningen Utbildningen är särskilt inriktad påNet applikationsutveckling Vid slutet av denna utbildning kommer deltagarna att kunna: Installera och konfigurera Jenkins för Net applikationsutveckling Använd Jenkins för att automatisera processen att checka in och slå samman Netkällkod i en kodförteckning Använd Jenkins för att automatisera processen att hämta, sammanställa och distribuera en applikation till en släppservern Integrera Jenkins med andra mjukvaruutvecklingsverktyg som problemspårare och Publik Net utvecklare Bygg ingenjörer QA ingenjörer Projektledare Frigör chefer DevOps ingenjörer Kursens format Delföreläsning, diskussion, övningar och tung handson-övning Notera För att begära en anpassad utbildning för denna kurs, vänligen kontakta oss för att ordna .

Kommande utbildning från DevOps

KursCourse DateCourse Price [Remote / Classroom]
Fundamentals of Devops for Java Enterprise Edition Projects - Linköpingmån, 2018-09-03 09:303090EUR / 3890EUR
Agile Software Testing with Continuous Integration - Göteborgmån, 2018-09-03 09:305140EUR / 6140EUR
Quality Assurance and Continuous Integration - Örebro, City Centermån, 2018-09-03 09:302700EUR / 3300EUR
Helg DevOps kurser, Evening DevOps utbildning, DevOps boot camp, DevOps instructor-led, Helg DevOps kurs, KvällDevOps kurser, DevOps coaching, DevOps instruktör, DevOps tränare , DevOps träningskurser, DevOps klasser, DevOps on-site, DevOps privata kurser, DevOps one on one training

Rabatterade kurser

Kurs Venue Course Date Course Price [Remote / Classroom]
Haskell Fundamentals Malmö, Stadskärna mån, 2018-09-10 09:30 2394EUR / 2994EUR
MariaDB Database Administration Stockholm, Hötorget tis, 2018-09-11 09:30 2673EUR / 3273EUR
Introduction to Recommendation Systems Stockholm, Hötorget fre, 2018-10-12 09:30 1314EUR / 1714EUR
Statistical Thinking for Decision Makers Malmö, Stadskärna mån, 2018-11-26 09:30 1503EUR / 1903EUR
Managing Business Rules with PHP Business Rules Malmö, Stadskärna ons, 2018-12-12 09:30 2430EUR / 3030EUR

Nyhetsbrev & Erbjudanden

Anmäl dig till vårt nyhetsbrev så får du information om aktuella rabatter på öppna kurser. Vi respekterar ditt privatliv, så att din e-postadress kommer endast att användas för sändning vårt nyhetsbrev. När som helst kan du ändra inställningarna eller helt avbeställa den.

Våra kunder